Dijalogija općenito

Dijalogija općenito

DIJALOGIJA: edukacijski programi Festivala tolerancije je originalno razvijeni interaktivni projekt izvaninstitucionalnog učenja za mlade. Razvila ga je udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb koja provodi takvo obrazovanje od 2009. Na dosad provedenim programima sudjelovalo je više od 35000 mladih. Dijalogija je započela s radom kao digitalna platforma u 2020. Danas predstavlja objedinjeni naziv za obrazovne programe koji se razvijaju od 2009. Suočeni s pomanjkanjem sadržaja koji su usmjereni prema informiranju i odgoju mladih u svrhu stvaranja kompetentnih, obrazovanih i društveno senzibiliziranih članova društva, Udruga u suradnji i uz potporu brojnih  institucija, pokrenula je niz inicijativa za formiranje široko dostupnih, pomno osmišljenih kulturno-edukativnih programa. Ukoliko građanskog odgoja kao samostalnog predmeta unutar kurikuluma nema moramo ga potaknuti da se ostvari.

Problem medijske pismenosti, poznavanja osnovnih informacija o funkcioniranju građanskog društva, informiranost o aktualnim društvenim problemima, inzistiranje na nalaženju rješenja koja su humana, tolerantna, inkluzivna i demokratska, sažetak su dosadašnjeg i budućeg načina koncipiranja i provođenja Dijalogije. Program je razvijen iz 10-ak originalno osmišljenih programa za mlade koji su bili okrenuti izravnom kontaktu i komunikaciji s učenicima putem predavanja koristeći suvremene alate, posebno film. Pomoću filmova i srodnih sadržaja učenicima se daje kontekst za intelektualan i emocionalan angažman na određenu temu koja se potom razrađuje kroz komunikaciju sa stručnjacima i ljudima koji dijele osobno iskustvo. Različitost ćemo razumjeti samo ako o njoj razgovaramo. Zato ovaj projekt potiče dijalog o temama o kojima se (često) ne priča ili se priča radi ispunjenja forme. Razvijanjem interaktivnih sadržaja u digitalnoj i fizičkoj formi koji su inovativni i zanimljivi mladima, ostvarit će se ciljevi projekta.

Aktivnosti Dijalogije provode se u godišnjim ciklusima  vezanim uz trajanje školske godine te se za svaki ciklus pripremaju novi sadržaji, teme i suradnje. Projekt će se provoditi od 1. listopada 2021. do 30 rujna 2022. godine u suradnji s više udruga i partnerskih škola iz različitih krajeva Hrvatske. Projekt je dobio potporu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u iznosu od 14.947,77 EUR.

Programi su namijenjeni učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola, a svi zainteresirani profesori mogu se javiti na kontakt ivana.b@festivaloftolerance.com. Dijalogija trenutno potiče na razgovor na sljedeće teme: holokaust, integracija izbjeglica, integracija osoba s invaliditetom, suzbijanje vršnjačkog nasilja i integracija Roma.

Aktivnosti ovog projekta možete pratiti na web stranici udruge te na našim društvenim mrežama: Facebook i Instagram.

partneri


Search